Erecode

JeMakelaar.nl oefent zijn functie uit naar eer en geweten, is betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen.

JeMakelaar.nl komt naar beste vermogen tegemoet aan de verwachtingen die zijn opdrachtgever van hem mag hebben en bevordert zijn/haar belangen.

In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een JeMakelaar.nl slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.

Raakt JeMakelaar.nl in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan alle betrokkenen kenbaar.

JeMakelaar.nl beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort dan zal hij een deskundige raadplegen.

JeMakelaar.nl heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, hij handelt dan ook niet in onroerend goed en is 100% onafhankelijk.

JeMakelaar.nl onderhoudt goede contacten met zijn collega’s.

JeMakelaar.nl tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij werkt mee aan de door de V.E.H. (Vereniging Eigen Huis) in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

Disclaimer
JeMakelaar.nl heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. JeMakelaar.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van JeMakelaar.nl. All rights reserved.

Privacyverklaring
JeMakelaar.nl gaat met grote zorg om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de opdrachten die wij voor u uitvoeren.